niyamam

niyamam regulations; BG 7.20
niyamam the regulative principles; SB 6.19.19-20
yat-niyamam whose regulative principle; SB 9.4.53-54
niyamam their vow; SB 10.34.19