niyamya

niyamya regulating; BG 3.7
niyamya by regulating; BG 3.41
niyamya regulating; BG 6.26
niyamya regulating; BG 18.51-53
niyamya by regulating; SB 2.2.16
niyamya controlling; SB 2.7.48
niyamya controlling; SB 6.16.33
niyamya completely controlling; SB 11.18.23