pancajanyam

pāñcajanyam the conchshell named Pāñcajanya; BG 1.15
pāñcajanyām his wife named Pāñcajanī; SB 6.5.1
pāñcajanyam conchshell named Pāñcajanya; SB 8.4.17-24
pāñcajanyam the Lord's conchshell; SB 11.27.27