pandavah

pāṇḍavāḥ the sons of Pāṇḍu; BG 1.1
pāṇḍavaḥ Arjuna (the son of Pāṇḍu); BG 1.14
pāṇḍavaḥ the son of Pāṇḍu (Arjuna); BG 1.20
pāṇḍavaḥ Arjuna; BG 11.13
pāṇḍavāḥ the sons of Pāṇḍu; SB 1.7.58
pāṇḍavāḥ all the sons of Pāṇḍu; SB 1.8.12
pāṇḍavāḥ and the Pāṇḍavas; SB 1.8.38
pāṇḍavāḥ the sons of Pāṇḍu; SB 1.9.4
pāṇḍavaḥ the son of Pāṇḍu; SB 10.70.41
pāṇḍavaḥ the son of Pāṇḍu; SB 10.71.25
pāṇḍavāḥ the sons of Pāṇḍu; SB 10.82.23-26
pāṇḍavāḥ the Pāṇḍavas; SB 10.84.6