prabhavam

prabhavam origin, opulences; BG 10.2
prabhāvam the influence; SB 3.26.16
prabhāvam influence; SB 4.8.68
prabhāvam influence; SB 4.9.65
prabhavam appearance; SB 5.12.8
prabhāvam the transcendental influence; SB 10.27.8
prabhavam grown; SB 10.45.42-44
prabhāvam power; SB 10.68.44
ātma-prabhavam the source of their own creation; SB 11.5.3
ātma-prabhavam the source of everyone; CC Madhya 22.28
ātma-prabhavam the source of everyone; CC Madhya 22.112
ātma-prabhavam the source of everyone; CC Madhya 24.142