pralayam

pralayam dissolution; BG 14.14
pralayam dissolution; BG 14.15