pramodah

pramodaḥ jubilant; SB 10.21.18
pramodāḥ greatly pleased; SB 10.33.21
pramodaḥ jubilant; CC Madhya 18.34
pramodaḥ jubilant; CC Antya 14.86