pranamya

praṇamya offering obeisances; BG 11.14
praṇamya offering obeisances; BG 11.35
praṇamya offering obeisances; BG 11.44
praṇamya bowing down; SB 1.19.31
praṇamya after saluting; SB 3.4.20
praṇamya offering obeisances; SB 3.24.26
praṇamya offering obeisances; SB 4.1.24
praṇamya by offering obeisances; SB 4.8.62
praṇamya having offered obeisances; SB 4.12.28
praṇamya after offering obeisances; SB 6.19.23
praṇamya offering obeisances; SB 7.4.29
praṇamya offering his obeisances; SB 8.4.3-4
praṇamya offering his obeisances; SB 8.4.5
praṇamya offering obeisances; SB 9.4.9
praṇamya offering obeisances; SB 10.10.28
praṇamya offering obeisances; SB 10.10.43
praṇamya bowing down; SB 10.39.56-57
praṇamya after bowing down; SB 10.51.44
praṇamya bowing down; SB 10.63.50
praṇamya bowing down; SB 10.70.14
praṇamya bowing down; SB 10.71.18
praṇamya bowing down; SB 10.78.21
praṇamya bowing down; SB 10.84.28
praṇamya offering obeisances; SB 11.6.20
praṇamya bowing down; SB 11.6.40-41