pranayena

praṇayena out of love; BG 11.41-42
praṇayena in love; SB 3.1.25
praṇayena and with love; SB 10.39.19
praṇayena out of affection; CC Madhya 19.199-200
praṇayena and by affection; CC Antya 19.45