prapasya

prapaśya just see; BG 11.49
prapaśya just see; SB 3.23.7