prasadaye

prasādaye to beg mercy; BG 11.44
prasādaye I am trying to please; SB 6.17.24
prasādaye I am begging your mercy; SB 9.4.9