prasamsantah

ati-praśaṃsantaḥ praising the Lord; SB 8.18.9-10
praśaṃsantaḥ glorifying; SB 10.75.27
praśaṃsantaḥ glorifying; SB 11.31.10