prasavisyadhvam

prasaviṣyadhvam be more and more prosperous; BG 3.10