pratipujya

pratipūjya after thanking them; SB 1.2.1
pratipūjya offering all respects; SB 4.17.1
pratipūjya congratulating; SB 6.14.16
pratipūjya offering respect; SB 8.12.3
pratipūjya offering him words of respect in return; SB 11.2.32