pratiyotsyami

pratiyotsyāmi shall counterattack; BG 2.4