pravaksyami

pravakṣyāmi I shall explain; BG 4.16
pravakṣyāmi I am speaking; BG 9.1
pravakṣyāmi I shall now explain; BG 13.13
pravakṣyāmi I shall speak; BG 14.1
pravakṣyāmi I shall explain; SB 3.10.30
pravakṣyāmi I shall explain; SB 3.25.14
pravakṣyāmi I shall describe; SB 7.14.27-28
pravakṣyāmi I shall explain; SB 8.16.24
pravakṣyāmi now I shall narrate; SB 9.20.1