pravaram

adri-pravaram the best among mountains; SB 4.6.8
pravaram unique; SB 4.12.27
amara-pravaram the chief of the demigods; SB 4.24.24-25
pravaram most honored; SB 5.9.1-2
śatajit-pravaram headed by Śatajit; SB 5.15.14-15