pravarasya

ańgiraḥ-pravarasya who came in the dynasty of the great saint Ańgirā; SB 5.9.1-2
pravarasya the best; SB 7.10.47