pravartate

pravartate act; BG 5.14
pravartate emanates; BG 10.8
pravartate prevail; SB 2.9.10
pravartate shall begin; SB 3.11.34
pravartate occurs; SB 4.11.16
pravartate goes on; SB 10.40.12
pravartate comes into being; SB 10.85.54
pravartate arise; SB 11.13.2
pravartate continues to exist; SB 11.24.20
pravartate exists; SB 12.3.18
pravartate exists; CC Madhya 20.270
pravartate emanates; CC Madhya 24.189