prayaga

prayāga Allahabad; CC Madhya 5.11
prayāga-snāna bathing at Prayāga; CC Madhya 18.145
prayāga-paryanta up to Prayāga; CC Madhya 18.216
prayāga the holy place named Prayāga; CC Madhya 18.222
prayāga Prayāga; CC Madhya 19.40
prayāga to Prayāga; CC Madhya 24.230
prayāga Allahabad; CC Madhya 25.201
prayāga to Allahabad; CC Madhya 25.202
prayāga-gamana going to Prayāga; CC Madhya 25.257
prayāga ha-ite from Prayāga; CC Antya 2.160