priyasya

priyasya of the dear; SB 1.8.32
priyasya very dear; SB 4.30.38
priyasya of the dearmost; SB 7.9.18
priyasya who hold dear; SB 10.29.36
priyasya of their beloved; SB 10.30.3
priyasya beloved; SB 10.60.22
priyasya dear; SB 10.80.19
priyasya who is very dear to Kṛṣṇa; SB 11.5.42
priyasya who is very dear to Kṛṣṇa; CC Madhya 22.144