pujanam

pūjanam worship; BG 17.14
pūjanam worshiping; CC Madhya 8.69
pūjanam worship; MM 27