rahitam

sańga-rahitam without attachment; BG 18.23
rahitam bereft of; SB 1.16.26-30
rahitam freed from; SB 3.9.33
rahitam devoid of; SB 3.32.25
urvaśī-rahitam without Urvaśī; SB 9.14.26
rahitam separate; SB 10.84.24-25
tat-rahitam deprived of that form; SB 12.4.15-19
vyavahita-rahitam without offenses or without being separated; CC Antya 3.60
rahitam devoid of; NBS 54
rahitam devoid of; NBS 54