rahugana

rahūgaṇa O King Rahūgaṇa; SB 5.12.12
rahūgaṇa O King Rahūgaṇa; SB 5.13.20
rahūgaṇa O King Rahūgaṇa; CC Madhya 22.52