rakhiyachi

rākhiyāchi have kept; CC Adi 14.13
rākhiyāchi I have kept; CC Madhya 4.127
rākhiyāchi I have kept; CC Madhya 7.60