raktah

raktāḥ those who have an affinity; SB 10.6.34
raktaḥ sometimes red; SB 10.8.13
raktaḥ sometimes red; SB 10.26.16
raktaḥ red; CC Adi 3.36
sapta-raktaḥ seven reddish; CC Adi 14.15
raktaḥ red; CC Madhya 6.101
raktaḥ red; CC Madhya 20.331