rasam

gata-rasam tasteless; BG 17.10
rasam juice (that which is relishable); SB 1.1.3
rasam palate; SB 2.2.29
uru-rasam highly delicious; SB 3.3.28
rasam tastes; SB 3.6.13
rasām depth of water; SB 3.13.17
rasām in the water; SB 3.13.43
rasām the lower planetary system; SB 8.20.23
rasām the lower regions of the universe; SB 8.21.25
rasām in the lower planetary system; SB 9.20.31
rasam the juice; SB 10.18.6
rasam the taste only; SB 10.21.9
eka-rasam unchanging; SB 10.87.19
hṛta-rasam deprived of its quality of taste; SB 11.3.13
rasam the juice; SB 12.4.8
rasam the taste; SB 12.4.15-19
ujjvala-rasām the conjugal mellow; CC Adi 1.4
rasam the mellow; CC Adi 1.57
ujjvala-rasām the conjugal mellow; CC Adi 3.4
rasam ālayam the reservoir of all mellows; CC Madhya 25.151
ujjvala-rasām the conjugal mellow; CC Antya 1.132
rasam the taste only; CC Antya 16.140
rasam transcendental mellow; CC Antya 20.154