raye

rāmānanda rāye unto Śrī Rāmānanda Rāya; CC Madhya 8.311
nityānanda-rāye Lord Nityānanda; CC Madhya 11.227
rāmānanda-rāye unto Rāmānanda Rāya; CC Madhya 16.153
rāye Rāmānanda Rāya; CC Madhya 16.154
rāye to Rāmānanda Rāya; CC Antya 5.27
rāye Rāmānanda Rāya; CC Antya 5.85
rāma-rāye Rāmānanda Rāya; CC Antya 9.138
rāye for reaching You; Iso 18