rupasya

rūpasya form; BG 11.52
bahu-rūpasya having varieties of forms; SB 3.10.10
īśvara-rūpasya a representation of the Lord; SB 3.29.4
sva-rūpasya Your actual identity; SB 5.3.8
rūpasya of that by which they appear; SB 6.4.26
kāla-rūpasya who are assuming the form of time; SB 10.37.21
īśvara-rūpasya the representation of the Personality of Godhead; SB 12.3.17
rūpasya of form; CC Adi 1.75
rūpasya of the form; CC Adi 4.1
rūpasya agrajaḥ the elder brother of Śrīla Rūpa Gosvāmī; CC Madhya 24.348