sadho

sādho O sage; SB 1.1.11
sādho O honest one; SB 3.4.12
sādho O good one; SB 3.5.18
sādho O Vidura; SB 3.19.9
sādho O great, saintly person; SB 5.10.18
sādho O great saintly person; SB 7.10.18
sādho O great saintly person; SB 8.16.17
sādho the great saint; SB 9.16.15
sādho O pious one; SB 10.47.42
sādho O saintly one; SB 11.7.4
sādho O saintly Uddhava; SB 11.18.48
sādho O saintly Uddhava; SB 11.21.21
sādho O saint; SB 12.8.1