sahadeva

sahadeva-sutaḥ the son of Sahadeva; SB 9.22.29
sahadevā Sahadevā; SB 9.24.20