sakhinam

sakhīnām for the friends; SB 10.47.14
sakhīnām of her girlfriends; SB 10.62.11
sakhīnām for his friends; SB 10.77.37
sakhīnām Her friends; CC Adi 4.117
sakhīnām Her friends; CC Madhya 8.190
sakhīnām of the personal associates; CC Madhya 8.206