sakyah

śakyaḥ practical; BG 6.36
śakyaḥ can; BG 11.48
śakyaḥ it is possible; BG 11.53
śakyaḥ possible; BG 11.54
śakyaḥ able; SB 4.16.11
śākyaḥ Śākya; SB 9.12.14