samagram

samagram in total; BG 4.23
samagram completely; BG 7.1
samagram all; BG 11.30
samagram in sum total; SB 3.4.18
samagram the whole; CC Madhya 23.23