samanvitam

samanvitam dovetailed with bhakti-yoga; SB 1.5.35
samanvitam coordinated; SB 2.9.31
samanvitam bedecked with; SB 3.23.13
samanvitam is maintained; SB 3.26.3
samanvitam seated; SB 12.13.13
samanvitam fully endowed with; CC Adi 1.51
samanvitam fully endowed with; CC Madhya 25.105