samavasthitam

samavasthitam equally situated; BG 13.29
samavasthitam standing before Him; SB 10.34.10