samayah

samayaḥ promise; SB 3.23.10
upakrama-samayaḥ the time of enterprise; SB 6.9.40
samayaḥ a stipulation; SB 10.58.42
vasanta-samayaḥ springtime; CC Antya 1.136
samayaḥ time; Bs 5.56