sambhavami

sambhavāmi I do incarnate; BG 4.6
sambhavāmi I do appear; BG 4.8
sambhavāmi I appear; CC Adi 3.23