sambhoga

sambhoga enjoyment; CC Adi 4.166
sambhoga-sādhana brings about the enjoyment; CC Adi 4.182
sambhoga enjoyment; CC Adi 17.4
sambhoga of meeting (enjoyment together); CC Madhya 23.62