sampadyate

sampadyate he attains; BG 13.31
sampadyate attains success; SB 2.1.21
sampadyate is worshiped; SB 4.21.34
sampadyate becomes successful; SB 8.17.20
sampadyate achieves equal opulences; SB 11.18.37
sampadyate is achieved; SB 11.21.15
sampadyate he achieves; SB 11.25.35
sampadyate attains; SB 12.5.5