sampanna

sampanna-vat like having merged; SB 4.7.35
sampannā endowed; SB 10.42.9