samstabhya

saṃstabhya by steadying; BG 3.43
saṃstabhya by checking the force; SB 1.15.3
saṃstabhya pacifying; SB 4.7.12
saṃstabhya after settling; SB 4.18.1