sanatanah

sanātanāḥ eternal; BG 1.39
sanātanaḥ eternally the same; BG 2.24
sanātanaḥ eternal; BG 8.20
sanātanaḥ eternal; BG 11.18
sanātanaḥ eternal; BG 15.7
sanātanaḥ eternal; SB 2.5.39
sanātanaḥ eternal; SB 3.16.18
sanātanaḥ eternal; SB 4.2.31
sanātanaḥ eternal; SB 4.30.4
sanātanaḥ eternal; SB 8.8.39-40
sanātanaḥ eternal; SB 8.14.4
sanātanaḥ traditional or eternal; SB 10.4.39
sanātanaḥ eternal; Bs 5.8
sanātanaḥ eternal; Bs 5.14