sarovara

sarovara-abhyāsam to the bank of the lake; SB 8.2.23-24
sarovara the lake; CC Madhya 9.78
sumanaḥ-sarovara to the lake known as Sumanas; CC Madhya 18.15
sarovara akṣaya a transcendental eternal lake; CC Madhya 25.271