savarni

sāvarṇi of Sāvarṇi; SB 8.13.11
deva-sāvarṇi of Deva-sāvarṇi; SB 8.13.30
indra-sāvarṇi of Indra-sāvarṇi; SB 8.13.33