sisyena

śiṣyeṇa disciple; BG 1.3
śiṣyeṇa such a disciple; SB 12.6.63