snigdhasya

snigdhasya of the one who is submissive; SB 1.1.8
snigdhasya submissive; SB 10.13.3