srgala

śṛgāla jackals; SB 2.7.42
sṛgāla jackals; SB 3.17.9
śṛgāla of jackals; SB 10.53.56
śva-śṛgāla-bhakṣye in the body, which is to be eaten by dogs and jackals; CC Madhya 6.235
śṛgāla jackals; CC Madhya 12.183