sthairyam

sthairyam steadfastness; BG 13.8-12
sthairyam immovability; SB 1.16.26-30
sthairyam gravity; SB 1.16.35
sthairyam steadiness; SB 3.28.5
sthairyam steadiness; SB 10.20.17
sthairyam permanence; SB 10.85.7
sthairyam the steadiness; SB 11.16.33
sthairyam steadiness; SB 11.17.17
sthairyam steadiness; SB 11.19.33-35