striyah

kula-striyaḥ family ladies; BG 1.40
striyaḥ women; BG 9.32
striyaḥ the women; SB 1.8.1
striyaḥ women; SB 1.8.20
striyaḥ ca other ladies; SB 1.8.45
striyaḥ also other ladies of the palace; SB 1.10.9-10
striyaḥ ladies; SB 1.10.14
vraja-striyaḥ the damsels of Vrajabhūmi; SB 1.10.28
kula-striyaḥ ladies of the respectable families; SB 1.11.24
striyaḥ the ladies; SB 1.13.3-4
striyaḥ wives; SB 1.15.10
striyaḥ women; SB 1.16.21
striyaḥ illicit association with women; SB 1.17.38
striyaḥ women; SB 1.18.44
striyaḥ women; SB 1.19.29
vraja-striyaḥ damsels of Vraja; SB 3.2.14
striyaḥ wives; SB 3.12.13
striyaḥ the damsels; SB 3.23.27
striyaḥ females; SB 3.23.48
striyāḥ of a woman; SB 3.31.1
striyaḥ the beautiful damsels; SB 4.1.54-55
upadeva-vara-striyaḥ the beautiful wives of the demigods; SB 4.3.5-7
striyaḥ the women; SB 4.5.9
sura-striyaḥ the celestial damsels along with their husbands; SB 4.6.25
pura-striyaḥ household ladies; SB 4.9.58-59
striyaḥ women (the Apsarās); SB 4.15.7
striyaḥ wives; SB 4.16.21
striyāḥ of a woman; SB 4.25.42
striyaḥ women; SB 4.26.14
striyāḥ of a female; SB 5.5.8
striyaḥ all women; SB 5.18.19
striyaḥ women; SB 5.26.31
striyāḥ of the woman; SB 6.4.12
striyaḥ women; SB 6.9.9
striyaḥ the women; SB 6.14.43
striyāḥ for the woman; SB 6.18.32
striyaḥ women; SB 6.18.53
striyaḥ women; SB 6.19.19-20
striyaḥ women; SB 7.7.54
sura-striyaḥ the wives of the demigods; SB 7.8.35
striyaḥ heavenly society women; SB 7.8.36
striyāḥ of that woman; SB 8.12.23
striyaḥ the wives; SB 8.17.14
sat-striyaḥ chaste women; SB 9.4.66
svaḥ-striyaḥ women from the heavenly planets; SB 9.5.21
striyaḥ the women; SB 9.11.30
striyaḥ women; SB 9.14.37
striyaḥ the young girls; SB 9.18.5
striyaḥ wives or other women; SB 9.19.13
deva-striyaḥ the wives and daughters of the demigods; SB 9.20.31
striyaḥ the wives; SB 9.24.25
sura-striyaḥ all the wives of the demigods; SB 10.1.23
yadu-striyaḥ all the women of the Yadu dynasty; SB 10.1.61
striyāḥ of a woman; SB 10.2.21
vraja-striyaḥ all the ladies of Vraja; SB 10.7.8
striyaḥ all the women, the gopīs; SB 10.7.29
striyaḥ women; SB 10.11.31-32
striyāḥ (topics) of woman or sex; SB 10.13.2
vraja-striyaḥ the ladies in the cowherd village; SB 10.21.3
vraja-striyaḥ the ladies standing in the village of Vraja; SB 10.21.6
striyaḥ the ladies; SB 10.23.20-21
vraja-striyaḥ the young women of Vraja; SB 10.29.4
kula-striyaḥ for a woman coming from a respectable family; SB 10.29.26
striyaḥ women; SB 10.30.35-36
striyaḥ the women; SB 10.30.42
striyaḥ the women; SB 10.33.3
vraja-striyaḥ the women of Vraja; SB 10.33.17
striyaḥ the women (demigoddesses); SB 10.33.18
striyaḥ the women; SB 10.34.30
vraja-striyaḥ the women of Vraja; SB 10.35.26
striyaḥ women; SB 10.39.16
vraja-striyaḥ the ladies of Vraja; SB 10.39.31
striyaḥ the women; SB 10.41.24
striyaḥ the women; SB 10.42.14
vraja-striyaḥ the ladies of Vraja; SB 10.44.15
striyaḥ their wives; SB 10.44.42
striyaḥ the wives; SB 10.44.43
gokula-striyaḥ the women of Gokula; SB 10.46.5
vraja-striyaḥ the women of Vraja; SB 10.47.1-2
striyaḥ women; SB 10.47.15
striyaḥ women; SB 10.47.59
striyaḥ women; SB 10.50.21
vipra-striyaḥ the brāhmaṇa ladies; SB 10.53.47-48
striyaḥ women; SB 10.53.49
striyaḥ of a woman; SB 10.54.41
striyaḥ the women; SB 10.55.27-28
striyaḥ the women; SB 10.55.38
striyaḥ women; SB 10.59.1
striyaḥ the women; SB 10.59.34
striyaḥ women; SB 10.59.42
striyaḥ the women; SB 10.59.44
striyāḥ and a women; SB 10.60.38
striyāḥ for a woman; SB 10.60.54
striyaḥ the women; SB 10.61.2
striyaḥ the women; SB 10.61.5
striyaḥ women; SB 10.65.13
striyaḥ the women; SB 10.65.15
striyaḥ the women; SB 10.67.8
striyaḥ women; SB 10.69.1-6
striyaḥ the women; SB 10.71.35
striyaḥ and women; SB 10.73.24
striyaḥ the women; SB 10.75.38
striyaḥ the women; SB 10.82.15
striyaḥ the women; SB 10.83.5
striyaḥ the women; SB 10.83.43
striyaḥ the women; SB 10.84.54
striyaḥ women; SB 10.87.23
striyaḥ wives; SB 10.90.12
striyaḥ women; SB 11.4.12
striyaḥ these women; SB 11.4.13
deva-striyaḥ the wives of the demigods; SB 11.4.19
striyaḥ women; SB 11.5.4
upāsita-striyaḥ who are engaged in worshiping women; SB 11.5.8
striyaḥ wives; SB 11.5.18
striyaḥ women; SB 11.12.3-6
striyaḥ the women; SB 11.15.25
striyaḥ of a woman; SB 11.26.19-20
striyaḥ the women; SB 11.30.6
striyaḥ the wives; SB 11.31.19
striyaḥ the women; SB 12.3.31
striyaḥ women; SB 12.8.24
striyaḥ all the queens; CC Adi 1.71
striyaḥ the gopīs; CC Adi 1.73-74
striyaḥ wives; CC Adi 4.211
striyaḥ the gopīs; CC Madhya 8.224
striyaḥ the gopīs; CC Madhya 9.123
striyaḥ all the queens; CC Madhya 20.170